Supaprastinti viešieji pirkimai

Supaprastintu viešuoju pirkimu laikomas viešasis pirkimas, kurio numatoma vertė yra mažesnė už Viešųjų pirkimų įstatymo ketvirto straipsnio 1 dalyje nurodytas vertės ribas. Taip pat supaprastintu viešuoju pirkimu laikomas viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nurodytas pirkimas.

Supaprastinti viešieji pirkimai organizuojami ir skelbimai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Supaprastinto pirkimo skelbimai prieš skelbiant pirkėjo profilyje, kitur internete ar leidiniuose turi būti paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

Vykdydama supaprastinta viešąjį pirkimą Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

Perkančioji organizacija supaprastinto viešojo pirkimo procedūroms atlikti privalo sudaryti viešojo pirkimo komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. Jeigu perkančioji organizacija supaprastinto viešojo pirkimo procedūroms atlikti įgalioja kitą perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija. Komisija dirba pagal ją sudariusios perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik rašytines jos užduotis ir įpareigojimus. 

Perkančioji organizacija, siekdama pasirengti supaprastinto viešojo pirkimo procedūroms gali:

1) prašyti suteikti ir gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas. Šiomis konsultacijomis remiamasi pirkimo metu, jeigu dėl tokių konsultacijų nėra iškreipiama konkurencija ir pažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai; 

2) iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus. Techninių specifikacijų projektai skelbiami, dėl šių projektų gautos pastabos ir pasiūlymai vertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Supaprastinto viešojo pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Skelbdama apie pirkimą Perkančioji organizacija paskelbia ir supaprastinto viešojo pirkimo dokumentus, kuriuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

Kas turi būti nurodoma supaprastinto viešojo pirkimo dokumentuose galima rasti Viešojo pirkimo įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje.