Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai nenustato pareigos nustatyti pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės mechanizmus. Tačiau vadovaujantis šio aprašo 15 p. Perkančioji organizacija turi prievolę pasitvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarką. Šioje tvarkoje perkančioji organizacija turi nustatyti:

1.  pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarties vykdymo kontrolės procesuose dalyvaujančius asmenis, apibrėžti jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę;

2. standartines dokumentų (einamaisiais biudžetiniais metais reikalingų pirkti

prekių, paslaugų ar darbų sąrašo, paraiškos, mažos vertės pirkimo pažymos ir kt.), susijusių su

pirkimų planavimu, vykdymu ir sutarčių kontrole, formas;

3. pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimų poreikio formavimo iki pirkimo

sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, iki pirkimo

procedūros pabaigos.

Pirkimų organizatorius, nusistatydamas pirkimų organizavimo tvarką, turi laikytis principo „pats savo sprendimų

nekontroliuoju“, t. y. tas pats asmuo ar pirkimų vykdytojo padalinys negali

būti atsakingas ir už sprendimo priėmimą, ir už jo tinkamumo (atitikties teisės

aktų nustatytiems reikalavimams ir (ar) vidaus teisės aktų nuostatoms)

patvirtinimą;

• pirkimų organizatoriaus nusistatyta pirkimų organizavimo tvarka negali prieštarauti pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir juos

įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms bei kitų pirkimų vykdytojo veiklai

taikytinų specialiųjų teisės aktų nuostatoms;

• pasikeitus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms,

visuomet būtina įvertinti, ar nereikėtų keisti ir pirkimų organizavimo tvarką.

Dažna klaida – „nusirašomos“ kito pirkimų organizatoriaus pirkimų organizavimo tvarka, neįvertinus jo ir (ar) savo veiklos specifikos.

Paprastai tai lemia, jog nustatoma pernelyg sudėtinga, pirkimų vykdytojo veiklos

realijų neatitinkanti tvarka, pvz., nustatoma, jog pirkimų iniciatorius negali būti

viešųjų pirkimų komisijos nariu, nors pirkimo vykdytojas neturi tiek darbuotojų, kad

kiekvienai taisyklėse / tvarkoje nusimatytai funkcijai vykdyti galėtų skirti skirtingus.


Pateikiame pavyzdį, koks yra rekomenduotinas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLIŲ turinys :

bendros nuostatos;

pirkimų procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos;

pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolęs procedūros pagal etapus;

baigiamosios nuostatos.