Viešųjų pirkimų sutartis. Pagrindiniai punktai

Viešųjų pirkimų sutartis tai yra dokumentas, parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarka. Išskiriamos dvi sutarčių rūšys – pirma, tai raštu sudaromos viešųjų pirkimų sutartys ir antra – žodinės sutartys, kurios sudaromos tarp suinteresuotų šalių žodžiu kai sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM. Žodinės sutarties išdava laikoma išrašyta sąskaita-faktūra.

Dalinamės pagrindiniais sutarties punktais:
1. trumpa informacija apie sutarties šalis ir joms atstovaujančius asmenis, bei jų teises pasirašyti šią sutartį;
2. Informacija apie sutarties dalyką, t.y.perkamos prekės, paslaugos, darbai ir jiems keliami reikalavimai, techninės charakteristikos, komplektacija, ypatybės, kokybės sertifikatai ir t.t.;
3. kaina arba kainodaros taisyklės bei atsiskaitymo sąlygos ir tvarka;
4. prievolių įvykdymo terminai: prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo, bei prievolių įvykdymo užtikrinimas: netesybomis(baudos, delspinigiai), garantijomis ir t.t;
5. nuostolių atlyginimo tvarka ir ginčų sprendimo tvarka;
6. sutarties sąlygų keitimo, nutraukimo tvarka bei nenugalimos jėgos aplinkybės;
7. šalių rekvizitai: sutarties šalių pavadinimai, adresai, šalių identifikavimo kodai asmenų, pasirašančių sutartį, pareigos, vardai, pavardės, parašai.