Kas yra pirkimų suvestinė?

Pirkimų suvestinė – perkančiosios organizacijos parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus. Suvestinėje nurodoma: pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, numatomas kiekis ar apimtis. Perkančioji organizacija neprivalo nurodyti, kiek lėšų skiriama konkrečiam pirkimui.

Suvestinė turi būti paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.