Privatumo politika

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Mano konkursas“ (toliau – Įmonė, mes) tvarko Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat informaciją apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą.

Dėl savo veiklos pobūdžio Įmonė atskirais atvejais veikia ir kaip duomenų tvarkytojas, pavyzdžiui, kai sudaro galimybę per manokonkursas.lt pasiekiamų platformų naudotojams įkelti į platformas dokumentus su asmens duomenimis ar duomenis, naudojantis platforma sukurti dokumentus ir pan. Ši Privatumo politika tokių atvejų neapima, t. y., šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB „Mano konkursas“, juridinio asmens kodas 305336997, buveinė adresu Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@manokonkursas.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie asmenis Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmenų informaciją, su kuria Įmonė susipažįsta Jums susisiekus su Įmone per socialinius tinklus ar atlikus aktyvius veiksmus Įmonės socialinių tinklų paskyrose.

Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises. Tai galite padaryti spustelėję Jus dominantį pasirinkimą.

4. Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

4.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

4.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

e) Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti), kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno Privatumo politikoje nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

5. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą tikslais, susijusiais su paskyros interneto svetainėje manokonkursas.lt sukūrimu ir jos naudojimu

Tvarkymo tikslas
Duomenų subjektas
Asmens duomenys
Teisinis pagrindas
Saugojimo terminas
Manokonkursas.lt paskyros sukūrimas (apima abi per manokonkursas.lt pasiekiamas platformas)
Kliento darbuotojas ar kitu pagrindu veikiantis atstovas, kurio duomenys nurodomi kuriant paskyrą
Vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, el. pašto adresas, telefono numeris, slaptažodis, paskyros sukūrimo data ir laikas
BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)
Iki paskyros panaikinimo (pasibaigus sutarčiai su klientu ar kitu pagrindu)
Vartotojo pridėjimas prie manokonkursas.lt paskyros (apima abi per manokonkursas.lt pasiekiamas platformas)
Kliento darbuotojai (kliento paskyros naudotojai)
Vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, el. pašto adresas, telefono numeris, slaptažodis, paskyros sukūrimo data ir laikas, rolė (vartotojas, administratorius)
BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)
Iki vartotojo panaikinimo
Manokonkursas.lt paskyros administravimas ir palaikymas
Kliento darbuotojai (kliento paskyros naudotojai)
Paskyros sukūrimo ar vartotojo pridėjimo tikslu tvarkomi asmens duomenys, duomenys apie naudojantis platforma atliktus veiksmus (įkeltus dokumentus, paskelbtus skelbimus ir pan.)
BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)
Iki paskyros panaikinimo (pasibaigus sutarčiai su klientu ar kitu pagrindu)
Vartotojų nuomonės reiškimo (atsiliepimų teikimo) paslauga
Atsiliepimą pateikęs vartotojas
Vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, klientas (platformos naudotojas), apie kurį paliktas atsiliepimas, atsiliepimo turinys, jo parašymo data ir laikas
BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)
Iki vartotojo panaikinimo

6. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. sudarymu ir vykdymu

Tvarkymo tikslas
Asmens duomenys
Teisinis pagrindas
Saugojimo terminas
Kitos pastabos
Sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. (fiziniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas
Paslaugos ar prekės teikėjo ar gavėjo fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), informacija apie suteiktas paslaugas, banko sąskaitos numeris 
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Sutarties galiojimo laikotarpiu
Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems serverių nuomos ir kitas administravimo paslaugas
Sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (juridiniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas
Vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys
BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis)
Sutarties galiojimo laikotarpiu
Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems serverių nuomos ir kitas administravimo paslaugas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Vardas, pavardė, informacija apie gautas ar parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys
BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle
Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems serverių nuomos ir kitas administravimo paslaugas
Archyvavimas
Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė, numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.37 punkte
10 metų (pasibaigus sutarčiai)
Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems serverių nuomos ir kitas administravimo paslaugas
Teisinių reikalavimų gynimas
Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisinių reikalavimų gynimas)
10 metų (pasibaigus sutarčiai)
Duomenys perduodami teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams
Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems serverių nuomos ir kitas administravimo paslaugas

7. Rinkodara (tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas, klientų pasitenkinimo apklausos, renginių organizavimas)

7.1. Tiesioginės rinkodaros pranešimai

Asmenys, sulaukę 14 metų, gali suteikti savo kontaktinius duomenis ir išreikšti norą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (pasiūlymus įsigyti mūsų teikiamas prekes ar paslaugas, prašymus išreikšti nuomonę apie jas, veiklos ir teikiamų prekių ir paslaugų naujienas bei kitą panašią komercinę informaciją). Jų siuntimo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: atstovaujamos organizacijos pavadinimas, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, išsiųstų pranešimų turinys ir datos. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.

Jei esate mūsų klientas ir paslaugų užsakymo metu (sudarydami sutartį) neišreiškėte prieštaravimo dėl panašių į įsigytas paslaugas mūsų prekių ar paslaugų tiesioginės rinkodaros, tiesioginės rinkodaros pranešimus sutartyje nurodytu el. pašto adresu galime siųsti teisėto intereso pagrindu. Tokiu atveju tiesioginės rinkodaros pranešimai sutartyje nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami sutarties galiojimo metu ir 1 metus nuo jos pasibaigimo, nebent iki to laiko išreikšite prieštaravimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tokiu atveju nedelsdami nutrauksime tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkti būtina siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

7.2. Klientų pasitenkinimo apklausos

Siekdami užtikrinti teikiamų prekių ar paslaugų kokybę, tobulinti teikiamas paslaugas, vykdome klientų pasitenkinimo apklausas. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama organizacija, apklausos užpildymo (neužpildymo) faktas, apklausos užpildymo data ir laikas, atsakymai į apklausos klausimus.

Pranešimas su prašymu atlikti apklausą yra siunčiamas Jūsų sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus pagrindu, o apklausos duomenys yra tvarkomi mūsų teisėto intereso užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę pagrindu. Su apklausa susijusius asmens duomenis saugome iki apklausos rezultatų apibendrinimo. Laikotarpis nuo apklausų išsiuntimo iki jų rezultatų apibendrinimo ir nuasmeninimo kiekvienu atveju gali skirtis, tačiau bet kuriuo atveju rezultatų apibendrinimas ir nuasmeninimas atliekamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo apklausos išsiuntimo.

Apklausoms siųsti ir valdyti naudojame „Typeform“ programinę įrangą, kurią tiekia duomenų tvarkytojas „Typeform“ (Ispanija).

7.3. Renginių organizavimas, jų rinkodara

Jei ketinate dalyvauti Įmonės organizuojamuose renginiuose (mokymuose), į kuriuos būtina išankstinė registracija, Įmonė registracijos į renginį tikslu tvarkys registracijos formoje nurodytus Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, organizacijos pavadinimas, pareigos, gyvų mokymų atveju – dalyvavimo mokymuose faktas. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties dėl dalyvavimo renginyje sudarymas ir vykdymas. Registracijos į renginį tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime iki renginio pabaigos, o jam pasibaigus – sunaikinsime (per 3 darbo dienas nuo renginio pabaigos).

Jei registruodamiesi, neišreiškėte prieštaravimo gauti kvietimus dalyvauti kituose Įmonės organizuojamuose renginiuose (mokymuose), renginių (mokymų) tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbdavio pavadinimas, pareigos, informacija apie mokymus, kuriuose dalyvavote. Šiuos tikslu asmens duomenis tvarkysime 1 metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko renginys (mokymai), pasibaigimo.

Tais atvejais, kai išduodame mokymų dalyvio pažymėjimus, jų išdavimo tikslu tvarkysime šiuos fizinių asmenų, kuriems išduodami pažymėjimai, asmens duomenis: vardas, pavardė, mokymų pavadinimas, pažymėjimo numeris, išdavimo data, išdavęs asmuo. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mokymų sutarties vykdymas, šiuos duomenis saugosime 10 metų nuo pažymėjimų išdavimo.

Atskirais atvejais mokymuose dalyvavusių asmenų po mokymų galime prašyti užpildyti apklausą apie mokymus. Apklausos yra anoniminės, tačiau yra sudaroma galimybė nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei pildydami apklausą pasirenkate nurodyti savo vardą ir pavardę, Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, atsakymai į mokymų ar seminaro vertinimo anketos klausimus. Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti skaidrų mokymų grįžtamąjį ryšį ir pristatyti mokymų rezultatus mokymų dalyvių darbdaviams. Asmens duomenis saugosime 3 darbo dienas nuo apklausos rezultatų pristatymo Jūsų darbdaviui, nebent iki to laiko atšauksite savo sutikimą. Sutikimą atšaukti galite rašydami el. laišką Privatumo politikos 2 punkte arba apklausos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

8. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, el. pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį galime kreiptis savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu, siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir (ar) kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgesnį terminą, pasibaigus konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo. Jei Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, bet esate davęs sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą ateityje, Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos pasibaigimo.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

9. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą, Įmonės veiklos tęstinumą, saugant Įmonės informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Įmonės elektroninėje įrangoje. Siekdama šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: el. pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį.

Duomenys, surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Įmonės informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų tikslais, saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

10. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

11. Įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Įmonė vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kuriuos asmens duomenis (kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose). Perdavimas atliekamas vykdant Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), asmens duomenys tvarkomi tik iki jų perdavimo akcininkui.

12. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras, interneto svetainėje esančią kontaktų formą ar siųsdami laišką Įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes tvarkysime Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), atstovaujama organizacija (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Jei pranešėte mums naujieną ir mes ją paskelbėme, komunikacijos su Jumis duomenys bus saugomi tol, kol skelbiame Jūsų pranešimo pagrindu sukurtą publikaciją.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

13. Interneto svetainė, slapukai

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina geresnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite čia.

Būtinieji slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Statistikos slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jūsų identifikuoti ar daryti įtakos Jūsų naršymo patirčiai, kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

„Facebook“, „LinkedIn“, „YouTube“ ikonų įskiepiai.

Šiame puslapyje yra naudojami „Facebook“, „LinkedIn“ ir „YouTube“ ikonų įskiepiai.

14. Socialiniai tinklai

Informaciją, kurią mums pateikiate socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų socialinių tinklų paskyras (toliau – Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

15. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinių tinklų („Facebook“, „LinkedIn“, „Youtube“) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus socialiniame tinkle„ Facebook“, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: www.facebook.com/privacy/policy. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus socialiniame tinkle „LinkedIn“, tvarko duomenų valdytojas „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Turėdami nusiskundimų dėl „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Socialinio tinklo „YouTube“ naudotojų, gyvenančių Europos Sąjungoje, duomenis tvarko duomenų valdytojas „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: policies.google.com/privacy. Turėdami nusiskundimų dėl „Google Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Google Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įmonė taip pat pasitelkia duomenų tvarkytojus, kurių centrinė būstinė yra trečiojoje valstybėje, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo (JAV): „Formagrid“ (Airtable), „Google Ireland Limited“ (Google Workspace), „Amazon Web Services“, „MongoDB“. Serveriai, kuriuose tokie duomenų tvarkytojai saugo Įmonės vardu tvarkomus asmens duomenis, yra Europos Sąjungos teritorijoje (faktiškai asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms, tačiau duomenų valdytojai priklauso trečiosios valstybės (JAV) jurisdikcijai, todėl išlieka tikimybė, kad trečiosios valstybės (JAV) institucijoms bus suteikta prieiga prie asmens duomenų).

16. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų teikėjams ir pan.). Pavyzdžiui: „Formagrid“ (Airtable), „Google Ireland Limited“ (Google Workspace), „Amazon Web Services“, „MongoDB“, „Typeform“ ir pan.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

17. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

18. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: vdai.lrv.lt.

19. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

20. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Registruoti vartotojai apie jiems aktualius Privatumo politikos pakeitimus yra informuojami į jų paskyrą ir (arba) paskyroje nurodytą el. pašto adresą siunčiamu pranešimu. Kiti, neregistruoti, lankytojai aktualią Privatumo politikos redakciją gali rasti paspaudę kiekviename interneto svetainės puslapyje esančią nuorodą į Privatumo politiką. Atlikę reikšmingesnius Privatumo politikos pakeitimus, mes stengsimės imtis papildomų veiksmų, kad atkreiptume Jūsų dėmesį į pakeitimus (paskelbsime naujieną su Privatumo politikos pakeitimų aptarimu, apie pakeitimų faktą informuosime atskira informacine juosta interneto svetainėje ir pan.). Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką asmeniškai, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas ar paskirtis
Naudojami duomenys
Galiojimo laikas
Slapuko pobūdis
Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
rc::a
Naudojamas naudotojams ir robotams atskirti; leidžia parengti ataskaitas apie naudojimąsi svetaine
HTML
Nuolat
Būtinasis
rc::c
Naudojamas naudotojams ir robotams atskirti
HTML
Seansas
Būtinasis
_ga
„Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams identifikuoti
HTTP
2 metai
Statistikos
_gat
„Google Analytics“ slapukas, naudojamas siekiant riboti tų pačių naudotojų užklausų dažnumą
HTTP
1 diena
Statistikos
_gid
„Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams atskirti
HTTP
1 diena
Statistikos
collect
„Google Analytics“ slapukas, renkantis informaciją apie lankytojo įrenginį ir elgseną
Pixel
Seansas
Statistikos