Dažnai užduodami klausimai

Viešieji pirkimai. Kas tai?

Viešieji pirkimai – valstybės reguliuojama pirkimų sistema, kurios pagalba, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, pirkimus organizuoja juridiniai asmenys įtraukti į Perkančiųjų organizacijų sąrašą.

Kokie būna viešųjų pirkimų būdai?

Galimi trys viešųjų pirkimų būdai.

Tarptautiniai viešieji pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams nuo 144 000 Eur prekėms ir paslaugoms bei nuo 5 mln. 548 tūkst. Eur darbams;

Supaprastinti viešieji pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams, kurių vertė yra mažesnė nei Tarptautinių viešųjų pirkimų vertės. Tarptautiniai viešieji pirkimai ir Supaprastinti viešieji pirkimai privalomai organizuojami ir vykdomi CVP IS sistemoje.

Trečiasis būdas yra mažos vertės pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams kurių vertė mažesnė kaip 58 000 Eur prekėms ir paslaugoms bei 145 000 Eur darbams. Mažos vertės pirkimai, priklausomai nuo prikimo vertės, gali būti skelbiami viešai ir vykdomi privalomai tik per CVP IS sistemą arba neskelbiami viešai ir vykdomi neskelbiamos apklausos būdu t. y. apklausiant žodžiu, raštu arba naudojant pirkimų organizavimo platformas.

Kokius pirkimus galima organizuoti manokonkursas.lt platformoje?

Platformoje galima organizuoti visus mažos vertės viešuosius pirkimus iki 10 000 Eur, kurie yra vykdomi neskelbiamos apklausos būdu. Taip pat visus verslo atstovų organizuojamus pirkimus ir konkursus be jokių apribojimų.

Ar galima organizuoti neskelbiamos apklausos būdu vykdomus mažos vertės viešuosius pirkimus?

Taip, šioje paltformoje galima organizuoti neskelbiamos apklausos būdu vykdomus mažos vertės viešuosius pirkimus iki 10 000 Eur. Platformoje įdiegtos pirkimų procedūros atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.

Skaidrumas. Kaip tai garantuoja platforma?

Vienas iš tikslų, paskatinančių platformos įkūrėją sukurti šį pirkimų organizavimo įrankį yra siekis viešuosiuose pirkimuose padidinti skaidrumą, konkurencingumą bei mažinti „vieno nepakeičiamo tiekėjo“ sindromą. Todėl šioje platformoje įdiegti programiniai algoritmai neleidžia daryti įtakos nei pirkimo procesui, nei nugalėtojo nustatymui. Visi platformoje atlikti veiksmai sistemoje yra fiksuojami, o pirkimų procedūroms pasibaigus visas procesas atvaizduojamas pirkimų proceso ataskaitoje. Ataskaitos duomenys tampa prieinami visiems pirkimo proceso dalyviams pagal jų rolę pirkimo procese. Duomenų suklastoti neįmanoma.

Konfidencialumas viešuosuose pirikimuose. Kaip tai išspręsta platformoje?

Visos organizacijos, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose, turi prisiminti, kad dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose jos suponuoja išvadą, kad tarp sandorio šalių susidarantys santykiai yra vieši, o ne slapti. Panašios nuomonės laikosi ir platformos įkūrėjai. Platformoje yra įdiegtos priemonės, kurios užtikrina platformoje dalyvaujančių juridinių asmenų pateiktos informacijos konfidencialumą iki tos ribos kai jos pačios nepriima sprendimo šios informacijos paviešinti. Pasiūlymų kaina nelaikoma konfidencialia informacija.

Ar galima gauti konsultacijų dėl viešų pirkimų organizavimo šioje platformoje?

Taip, turime reikšmingos praktinės patirties dirbant su viešaisiais pirkimais ir galime pasidalinti savo žiniomis, konsultuoti dėl mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tiek manokonkursas.lt platformoje, tiek CVP IS sistemoje.

BVPŽ kodai ir jų pasirinkimas

Siekiant standartizuoti nuorodas, kuriomis vadovaujantis viešuosius pirkimus organizuojančios viešosios įstaigos ir organizacijos perka prekes ir paslaugas, Europos Komisija, yra patvirtinusi BVPŽ (Bendrasis Viešųjų Pirkimų Žodynas) kodų klasifikatorių (anglų kalba: Common Procurement Vocabulary - CPV) elektroninėje versijoje. Žodyną sudaro daugiau nei 8 000 produktų ir paslaugų kodų katalogas. „Mano konkursas“ platformoje BVPŽ kodų klasifikatorius naudojamas klasifikuojant skelbiamus konkursus ir viešuosius pirkimus pagal pasirinktą kodą. BVPŽ kodai leidžia tiksliai nusiųsti informaciją apie organizuojamą konkursą arba viešąjį pirkimą paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios registracijos metu pažymėjo, kad jų veikla susijusi su šiuo BVPŽ kodu.

Kokie yra pagrindiniai patarimai, formuojant konkurso aprašymą?

„Mano konkursas“ platformoje formuojant konkurso aprašą, didelis dėmesys skiriamas kokybiškam ir efektyviam aprašo parengimui. Todėl išskyrėme keturis atskirus esminius elementus-žingsnius: infomacija apie konkursą, konkurso biudžetas bei terminas iki kada pateikti pasiūlymus, konkurso dokumentai ir atsakingo asmens kontaktai. Mūsų rekomendacijos: visų pirmą užrašykite tikslų pavadinimą, kuris atitinka Jūsų perkamą dalyką, tiksliai parinkite BVPŽ kodą bei pažymėkite, kur norite skelbti konkursą: viešai ar savo sukurtoje uždaroje grupėje. Rekomenduojame tiksliai įvardinti konkurso biudžetą be PVM bei įsivertinti ir parašyti Jūsų planus atitinkantį pasiūlymo pateikimo bei sutarties įvykdymo terminą. Labai svarbi dalis yra „Konkurso dokumentai” – rekomenduojame aprašomojoje dalyje trumpai aprašyti Jūsų perkamą dalyką, nurodyti kiekius, kvalifikacijas bei lūkesčius. Nepamirškite prie aprašo pridėti ir su šiuo konkursu susijusius dokumentus: technines specifikacijas, kainodaros tvarką, pasiūlymo pateikimo formą, kvalifikacinius reikalavimus ir t.t.. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis sukursite efektyvų konkurso aprašymą, tokiu būdu sulauksite daugiau jūsų poreikį atitinkančių pasiūlymų.

Kokie yra pagrindiniai elementai, formuojant pasiūlymą?

Mūsų rekomendacijos, kaip sukurti efektyvų pasiūlymą, susideda iš dviejų dalių: aprašomoji dalis ir su pasiūlymu susijusiję dokumentai. Aprašomojoje dalyje rekomenduojame trumpai pristatyti savo verslą, aprašyti siūlomą prekę/ paslaugą, būtinai dar kartą perskaityti konkurso organizatorių formuotus kriterijus ir remiantis jais sukurti aprašymą. Sukelkite tik konkurso organizatoriaus prašomus dokumentus. Taip pateiksite tikslų ir aiškų pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų įmonės atestatus, sertifikatus, leidimus, atsiliepimus ir kt. galite sukelti savo profilyje ir šiuos dokumentus pakartotinai daugiau nereikės įkelti prie kiekvieno pasiūlymo. Jie bus visada matomi konkurso organizatoriui atidarius Jūsų pasiūlymą.

Viešųjų pirkimų sutartis. Pagrindiniai punktai

Viešųjų pirkimų sutartis tai yra dokumentas, parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarka. Išskiriamos dvi sutarčių rūšys – pirma, tai raštu sudaromos viešųjų pirkimų sutartys ir antra – žodinės sutartys, kurios sudaromos tarp suinteresuotų šalių žodžiu kai sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be PVM. Žodinės sutarties išdava laikoma išrašyta sąskaita-faktūra.

Dalinamės pagrindiniais sutarties punktais:
1. trumpa informacija apie sutarties šalis ir joms atstovaujančius asmenis, bei jų teises pasirašyti šią sutartį;
2. Informacija apie sutarties dalyką, t.y.perkamos prekės, paslaugos, darbai ir jiems keliami reikalavimai, techninės charakteristikos, komplektacija, ypatybės, kokybės sertifikatai ir t.t.;
3. kaina arba kainodaros taisyklės bei atsiskaitymo sąlygos ir tvarka;
4. prievolių įvykdymo terminai: prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo, bei prievolių įvykdymo užtikrinimas: netesybomis(baudos, delspinigiai), garantijomis ir t.t;
5. nuostolių atlyginimo tvarka ir ginčų sprendimo tvarka;
6. sutarties sąlygų keitimo, nutraukimo tvarka bei nenugalimos jėgos aplinkybės;
7. šalių rekvizitai: sutarties šalių pavadinimai, adresai, šalių identifikavimo kodai asmenų, pasirašančių sutartį, pareigos, vardai, pavardės, parašai.