Bendrosios naudojimosi platforma taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Įmonė – UAB „Mano konkursas“, juridinio asmens kodas 305336997, PVM mokėtojo kodas LT100014405016, adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas info@manokonkursas.lt. Įmonė Taisyklėse nustatyta tvarka suteikia Naudotojams viešųjų pirkimų proceso administravimo platformą ir (arba) elektroninės prekybos platformą (toliau bet kuri taip pat atskirai vadinama Platforma, o kartu – Platformomis), esančią interneto svetainėje www.manokonkursas.lt. Viešųjų pirkimų proceso administravimo platforma skirta viešojo sektoriaus organizacijoms, elektroninės prekybos platforma – viešojo sektoriaus organizacijoms ir verslui, kurioje galima mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu įsigyti prekių, paslaugų ir darbų arba jais prekiauti.

1.2. Naudotojas – bet kuris Paskyrą turintis veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Platforma ir Platformoje siūlomomis paslaugomis su savo profesine ar verslo veikla susijusiais tikslais.

1.3. Paskyra – Naudotojo registracijos Platformoje rezultatas, kai sukuriama paskyra, kurioje saugomi Naudotojo duomenys ir kita informacija.

1.4. Privatumo politika – Įmonės privatumo politika, pateikiama adresu www.manokonkursas.lt/privatumo-politika.

1.5. Šalis – Naudotojas ar Įmonė atskirai.

1.6. Šalys – Naudotojas ir Įmonė kartu.

1.7. Taisyklės – šios Bendrosios naudojimosi Platforma taisyklės.

1.8. Trečioji šalis – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Įmonė ar Naudotojas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra besąlygiškai taikomos, kai Naudotojas:

2.1.1. lankosi Platformoje ir naudojasi Platformoje siūlomomis paslaugomis;

2.1.2. Taisyklėse nustatyta tvarka sukuria savo Paskyrą.

2.2. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Platforma ir joje siūlomomis paslaugomis, visų pirma privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudotojo naudojimasis Platforma ir joje siūlomomis paslaugomis patvirtina, jog Naudotojas perskaitė Taisykles ir sutinka su jose išdėstytomis nuostatomis be jokių išlygų. Jeigu Naudotojas su šiomis Taisyklėmis nesutinka, jis neturėtų pradėti naudotis Platforma ir joje siūlomomis paslaugomis. Negalima situacija, kai Naudotojas sutinka su Taisyklėmis tik iš dalies.

2.3. Naudotojas, besinaudodamas Platforma ir joje siūlomomis paslaugomis, taip pat pripažįsta, jog atidžiai susipažino ir sutinka su Privatumo politika.

2.4. Įmonė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Esant bet kokiam neatitikimui tarp šių Taisyklių ir bet kokios kitos informacijos, pateikiamos Platformoje, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.

3. Paskyros sukūrimas

3.1. Naudotojas, norėdamas naudotis Platforma, privalo turėti galiojančią Paskyrą.

3.2. Naudotojas, Platformoje registruodamas atstovaujamą organizaciją, turi pateikti teisingus organizacijos duomenis, taip pat savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Įmonei patvirtinus organizacijos Paskyrą, Naudotojas gali pradėti naudotis Platforma.

3.3. Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą, registruodamasis elektroninės prekybos platformoje, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, veiklos vykdymo adresą, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo numerį, PVM mokėtojo kodą (jei yra PVM mokėtojas), el. pašto adresą, telefono numerį. Įmonei patvirtinus jo Paskyrą, Naudotojas gali pradėti naudotis Platforma.

3.4. Sukūrus Paskyrą, vėliau prie jos gali būti pridedami kiti šio juridinio asmens darbuotojai ar atstovai, fizinio asmens atstovai.

3.5. Naudotojas, turintis Paskyrą viešųjų pirkimų proceso administravimo platformoje, naudodamasis ta pačia Paskyra, t. y. neatlikdamas jokios papildomos registracijos, gali naudotis ir elektroninės prekybos platforma.

3.6. Naudotojas aiškiai supranta, jog Platformoje gali registruotis tik vieną kartą, t. y. įsipareigoja nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos.

3.7. Naudotojas patvirtina, kad visa informacija, kuri buvo pateikta registracijos metu, yra teisinga, ir, esant pasikeitimams, įsipareigoja nedelsdamas ją atnaujinti.

3.8. Naudotojas neturi teisės dalytis ir (ar) perduoti savo Paskyros prisijungimo duomenis jokiam kitam asmeniui. Tik Naudotojas atsako už Paskyros vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Įmonė neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas nesilaikė Taisyklėse nustatytų Paskyros saugumo įsipareigojimų. Naudotojas aiškiai supranta, jog tuo atveju, jei Naudotojo vardas ir slaptažodis taps žinomi Trečiosioms šalims ir jei Trečiosios šalys atliks tam tikrus veiksmus Paskyroje, prisiimti įsipareigojimai bus privalomi Naudotojui ir Naudotojas neturės teisės dėl to reikšti jokių pretenzijų Įmonei. Įmonė neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Naudotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Naudotojo tapatybės.

3.9. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Įmonę, jei sužino apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi prieiga prie Naudotojo Paskyros.

3.10. Naudotojas įsipareigoja Platformoje neskelbti turinio Trečiosios šalies vardu be jos sutikimo.

3.11. Naudotojas turi teisę nutraukti tarp Šalių sudarytą paslaugų sutartį šioje sutartyje numatytais pagrindais ir tvarka ir nebesinaudoti savo Paskyra, pranešdamas apie tai Įmonei el. paštu info@manokonkursas.lt. Paskyroje esanti informacija Įmonės bus saugoma teisės aktų ir (arba) tarp Šalių sudarytų susitarimų nustatyta tvarka.

3.12. Naudotojo Paskyra ištrinama, jei Naudotojas neprisijungia prie jos 5 metus nuo paskutinio prisijungimo.

3.13. Naudotojas aiškiai supranta ir sutinka, kad jis neturi nuosavybės teisių į Paskyrą. Įmonė turi teisę nutraukti tarp Šalių sudarytą paslaugų sutartį šioje sutartyje numatytais pagrindais ir tvarka ir be išankstinio įspėjimo ištrinti ar užblokuoti Naudotojo Paskyrą bei ištrinti visą su Paskyra susijusį turinį, jei mano, kad Naudotojas pažeidė šias Taisykles ir (ar) taikytinus teisės aktus. Įmonė, atlikusi šiuos veiksmus, informuoja Naudotoją per protingą terminą Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

4. Paslaugos

4.1. Paslaugos, siūlomos Platformoje, Naudotojui yra pradedamos teikti tik tuomet, kai Naudotojas sudaro atskirą paslaugų teikimo sutartį su Įmone ir užsiregistruoja, t. y. susikuria savo Paskyrą Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Platformoje siūlomos paslaugos yra mokamos, jų įkainiai, apmokėjimo sąlygos ir tvarka yra nurodyti tarp Šalių sudarytoje atskiroje paslaugų teikimo sutartyje.

4.3. Naudotojas aiškiai supranta, jog elektroninės prekybos platformoje įvykus apklausai ir sandoriui (toliau – Sandoris) Naudotojas su kitu Naudotoju toliau veikia savarankiškai nedalyvaujant ir netarpininkaujant Įmonei, todėl tik abu minėti Naudotojai yra visiškai atsakingi už Sandorio sudarymą ir vykdymą bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius savo įsipareigojimus.

5. Naudotojo teisės

5.1. Naudotojas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir kita Platformoje pateikta informacija, turi teisę naudotis Platformoje siūlomomis paslaugomis.

5.2. Naudotojas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir kita Platformoje pateikta informacija, turi teisę teikti atsiliepimus apie kitus Naudotojus. Šie atsiliepimai bus matomi kitiems Naudotojams ir atsiliepimo autoriaus vardas nebus skelbiamas.

5.3. Naudotojas turi teisę informuoti Įmonę apie, jo manymu, Platformoje atliekamus pažeidimus.

6. Naudotojo įsipareigojimai

6.1. Naudotojas, naudodamasis Platformoje siūlomomis paslaugomis, įsipareigoja:

6.1.1. laikytis visų Taisyklėse, tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje ir taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, vartotojų teisių apsaugos, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ar konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

6.1.2. nenaudoti Platformos jokiam tikslui, kuris prieštarauja šioms Taisyklėms, yra neteisėtas ar draudžiamas, remiantis šiomis Taisyklėmis ir (ar) taikytinais teisės aktais, galėtų bet kokiu būdu pakenkti Įmonei ar Trečiosioms šalims;

6.1.3. pasinaudojus Platformoje pateikta informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlyti ir (ar) neparduoti savo prekių, paslaugų, darbų kitam Naudotojui kitu būdu negu naudojantis Platforma;

6.1.4. pasinaudojus Platformoje pateikta informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai nepirkti prekių, paslaugų, darbų iš kito Naudotojo kitu būdu negu naudojantis Platforma;

6.1.5. tinkamai ir laiku sumokėti Įmonei už Platformoje siūlomas paslaugas pagal tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje nurodytus įkainius;

6.1.6. viešųjų pirkimų proceso administravimo platformoje pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie planuojamus ir atliktus pirkimus;

6.1.7. elektroninės prekybos platformoje užtikrinti, kad norimų įsigyti prekių, paslaugų, darbų poreikis yra aiškiai išdėstytas; taip pat siūlomų pirkti prekių, paslaugų, darbų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta, įtraukiant visas išlaidas;

6.1.8. užtikrinti, kad elektroninės prekybos platformoje Naudotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant elektroninius duomenis, t. y. nuotraukas, prekių, paslaugų, darbų aprašymus, dokumentus ir kt.:

6.1.8.1. nėra klaidinantys ar neteisingi;

6.1.8.2. nesiūlo prekių, paslaugų, darbų, kurių tiekimas ar teikimas yra uždrausti ar apriboti;

6.1.8.3. nenaudoja pasiūlymui viešinti ir skelbti nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo, taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines;

6.1.8.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

6.1.8.5. nesiūlo nuorodų į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Platforma;

6.1.9. naudodamasis Platformoje siūlomomis paslaugomis, neskelbti jokios programinės įrangos, dokumentų ar nuorodų į kitus tinklapius ir neskelbti turinio, kuriame yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, galinčių neigiamai paveikti Platformos veikimą arba sukelti neproporcingai didelę apkrovą, būti patalpinti kitų Naudotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Naudotojui ar jo turtui, trukdyti Naudotojui naudotis Platforma ar kompiuteriu;

6.1.10. naudodamasis Platformoje siūlomomis paslaugomis, nepažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių, kurios priklauso Įmonei arba Trečiosioms šalims;

6.1.11. nekopijuoti, neperduoti, neparduoti, neplatinti, nekoreguoti Platformoje skelbiamo Įmonės, Trečiųjų šalių arba kitų Naudotojų turinio, nedalyvauti atliekant minėtus veiksmus, nekurti išvestinių kūrinių iš minėto turinio ar kitaip jo nenaudoti, išskyrus taip, kaip tai numato šios Taisyklės;

6.1.12. jokiomis priemonėmis nebandyti išgauti kitų Naudotojų asmens duomenų;

6.1.13. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Naudotojų veiksmus, įskaitant sudaromus Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t. t.;

6.1.14. nereikšti reikalavimų Įmonei dėl sudaromų Sandorių ar kitų Naudotojų elgesio Platformoje ar elgesio Sandorio sudarymo bei vykdymo metu;

6.1.15. neužsiimti draudžiamu masiniu informacijos ištraukimu, pasitelkiant įvairias automatizuotas priemones ir metodus nerinkti asmeninės informacijos ar nenaudoti draudžiamų priemonių informacijai kaupti;

6.1.16. nesinaudoti Platformoje siūlomomis paslaugomis neturint tam teisės arba neveikti tokiu būdu, kad būtų apeiti bet kokie apribojimai, nustatyti šiomis Taisyklėmis arba taikytinais teisės aktais;

6.1.17. nebandyti iššifruoti, išskaidyti, išardyti ar pakeisti programinę įrangą, kurios pagrindu ar iš dalies veikia Platforma;

6.1.18. nesiimti tokių veiksmų, kurie pažeidžia ar siekia pažeisti Platformos saugumą;

6.1.19. palikdamas atsiliepimą apie kitą Naudotoją, neteikti:

6.1.19.1. jokios reklaminio pobūdžio informacijos;

6.1.19.2. įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei, viešajai tvarkai turinio;

6.1.19.3. nelegalaus pobūdžio turinio;

6.1.19.4. bet kokios informacijos, kuri kitaip prieštarautų šioms Taisyklėms, gerai moralei ar viešajai tvarkai;

6.1.20. nedelsdamas Platformoje atnaujinti pasikeitusią informaciją;

6.1.21. neatlikti kitų veiksmų, kuriais gali būti pažeidžiami Taisyklių, tarp Šalių sudarytos paslaugų sutarties ir (ar) taikytinų teisės aktų reikalavimai.

7. Įmonės teisės

7.1. Įmonė turi teisę skirti įspėjimą, savo nuožiūra dalinai arba pilnai apriboti Naudotojo naudojimąsi Platforma, Platformoje siūlomomis paslaugomis, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Platformą ištrynimu, Naudotojo Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Naudotojui iš naujo užsiregistruoti ir naudotis Platformoje siūlomomis paslaugomis, kai Naudotojas:

7.1.1. bet kokiu būdu pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose;

7.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Platforma, Platformoje siūlomomis paslaugomis;

7.1.3. skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Platformoje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

7.1.4. piktnaudžiauja naikindamas savo Paskyros duomenis ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo Paskyrą.

7.2. Įmonė turi teisę gauti užmokestį už naudojantis Platforma teikiamas paslaugas tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje nustatyta tvarka.

7.3. Įmonė turi teisę stebėti Naudotojo veiksmus Platformoje ir tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus bei imtis visų priemonių galimiems Taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolesniems Naudotojo atliekamiems pažeidimams.

7.4. Įmonė turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų pašalinti iš Platformos Naudotojo duomenis apie pirkimus, prekių, paslaugų, darbų pasiūlymus ar bet kokią kitą Naudotojo paskelbtą informaciją, jei, Įmonės nuomone, jie pažeidžia Taisyklių, tarp Šalių sudarytos paslaugų sutarties ir (ar) taikytinų teisės aktų reikalavimus.

7.5. Įmonė turi teisę bet kada Platformoje savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie Naudotoją, pirkimų duomenis, prekių, paslaugų, darbų pasiūlymus ar siūlomas jų kainas, nekeisdama Naudotojo pateiktos informacijos prasmės tam, kad Platforma būtų patogiau naudotis.

7.6. Įmonė turi teisę tikrinti, ar pasiūlymai, kuriuos Naudotojai įkelia į elektroninės prekybos platformos katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Esant įtarimui ar gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Įmonė turi teisę reikalauti Naudotojo patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė arba įkėlė į Platformą ar vėliau papildė, yra teisinga, įskaitant, bet neapsiribojant, Įmonė turi teisę reikalauti pateikti prekės ženklais pažymėtų, siūlomų parduoti daiktų originalumo įrodymus.

7.7. Šalys aiškiai supranta, jog Įmonė neturi pareigos spręsti ir (ar) dalyvauti sprendžiant Naudotojų tarpusavio ginčus.

8. Įmonės įsipareigojimai

8.1. Įmonė įsipareigoja Taisyklėse ir tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaryti galimybę Naudotojui naudotis Platforma ir Platformoje siūlomomis paslaugomis.

8.2. Įmonė įsipareigoja laikytis Taisyklėse, tarp Šalių sudarytoje paslaugų sutartyje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose nustatytų pareigų.

9. Intelektinės nuosavybės teisės

9.1. Platformos turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, paveikslėlius, nuotraukas, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą ir įrašus, kitus vaizdinius žymenis, iliustracijas, kompiuterines programas, programinius kodus ir (ar) visų nurodytų objektų atskiras dalis, domenus bei kitus verslo identifikatorius (toliau – Turinys), yra Įmonės arba Trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė, kurią saugo taikytini nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys autorių teises ir intelektinės nuosavybės teises.

9.2. Naudotojas aiškiai supranta, kad, naudodamasis Platforma, jis neįgyja jokių teisių į Įmonės arba Trečiųjų šalių Turinį.

9.3. Naudotojas, pažeidęs Įmonės ar Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius.

10. Trečiųjų šalių turinys

10.1. Platformoje gali būti hipersaitų į kitus tinklapius, turinį, kurį valdo Trečiosios šalys. Naudotojas aiškiai supranta ir sutinka su tuo, jog Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl Trečiųjų šalių valdomo turinio. Nuoroda iš Platformos į Trečiųjų šalių turinį nereiškia, kad Įmonė pritaria tokiam Trečiųjų šalių turiniui ar yra už jį atsakinga. Naudotojas pats atsako už tokio turinio naudojimą ir tai daro savo rizika.

10.2. Įmonė nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Trečiųjų šalių turinio (įskaitant, bet neapsiribojant, jokių garantijų dėl tokio turinio tikslumo ir jokios atsakomybės už turinyje pateiktų prekių, paslaugų, darbų kokybę). Naudotojas aiškiai supranta, kad už bet kokią informaciją, kurią galima pasiekti per nuorodas į kitus tinklapius, atsako tokį turinį pateikusi Trečioji šalis.

11. Atsakomybė

11.1. Šalys už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Taisyklių ir (ar) taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Tiek, kiek leidžia taikytinos imperatyvios teisės aktų normos, Įmonė neatsako už žalą ir (ar) bet kokius turtinius ir (ar) neturtinius, tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, kuriuos Naudotojas ar Trečiosios šalys patyrė dėl pateikiamo Turinio, Platformos veikimo sutrikimų ar Trečiųjų šalių patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

11.3. Tiek, kiek leidžia taikytinos imperatyvios teisės aktų normos, Įmonė yra atsakinga tik dėl tiesioginių nuostolių, kuriuos Naudotojas faktiškai patyrė dėl Įmonės kaltės, tačiau Įmonės atsakomybė yra apribota Naudotojo už paslaugas Įmonei sumokėtos sumos dydžiu.

11.4. Įmonė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Naudotojas patiria nuostolius dėl to, jog faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kita Platformoje pateikta informacija.

11.5. Visa atsakomybė už Platformoje pateiktos informacijos teisingumą, išsamumą ir (ar) atitikimą taikytiniems teisės aktų reikalavimams tenka tik pačiam informaciją pateikusiam Naudotojui.

11.6. Įmonė nėra ir negali būti laikoma atsakinga už prekių, paslaugų ir darbų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Platformoje siūlomomis paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir (ar) komplektiškumą.

11.7. Įmonė neatsako už Platformos ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Naudotojams ar Trečiosioms šalims, kilusius dėl techninių priežasčių ir (ar) sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Naudotojas negali naudotis Platforma (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų ar kitos įrangos gedimas ir t. t.).

11.8. Šalys neatsako už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos ir įrodytinos taip, kaip tai numatyta taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12. Taisyklių pakeitimas

12.1. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles apie tai pranešdama Platformoje prieš 14 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo Platformoje paskelbimo. Jeigu Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turėtų daugiau nesinaudoti Platforma. Naudodamasis Platforma po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Naudotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

12.2. Aktualią ir galiojančią Taisyklių versiją galima rasti Platformoje ir interneto svetainėje www.manokonkursas.lt.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, jeigu taikytinos imperatyvios teisės normos numato kitaip. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su jomis, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo pirmosios pretenzijos išsiuntimo datos, jie sprendžiami teisme pagal Įmonės buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Įmonė turi teisę viešinti faktą, kad Naudotojas naudojasi Platforma, ir nurodyti Naudotojo pavadinimą ir (arba) prekės ženklą savo interneto svetainėje ar kituose rinkodaros šaltiniuose.

13.3. Nė vienos iš Šalių delsimas, neveikimas ar nesugebėjimas pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ar teisių gynimo priemonių, numatytų šiose Taisyklėse, nelaikomas jų atsisakymu ar sutikimu su įvykiu, dėl kurio atsirado tokia teisė ar teisių gynimo priemonė.

13.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

13.5. Naudotojas visus savo pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Įmonei gali pateikti Taisyklių 1.1. punkte nurodytais Įmonės kontaktais.