Naudojimosi taisyklės

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šiomis Svetainės naudojimosi taisyklėmis (toliau – Taisyklės), privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine www.manokonkursas.lt (toliau – Svetainė) besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Vartotojas).
1.2. Kiekvienas asmuo registruodamasis Svetainėje privalo perskaityti šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas privalomas Svetainės taisykles, ir įsipareigoti jų laikytis, o kilus papildomiems klausimams susisiekti el. paštu info@manokonkursas.lt.
1.3. Kiekvienas neprisiregistravęs Svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų privalomų Svetainės taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Svetaine. Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.
1.4. Kontaktinė Svetainės savininko Mano konkursas, UAB (toliau – Mano konkursas) informacija:

  • įmonės pavadinimas – Mano konkursas, UAB;
  • juridinio asmens kodas: 305336997;
  • adresas: Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, Lietuvos Respublika;
  • norėdami gauti atsakymą, rašykite el. paštu info@manokonkursas.lt.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Mano konkursas suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, su susistemintais duomenimis apie konkursus. Mano konkursas taip pat savo nuožiūra gali Vartotojams siūlyti Mokamas paslaugas, kaip nurodyta šių Taisyklių 5 dalyje.
2.2. Vartotojai turi galimybę skelbti konkursus ir teikti pasiūlymus į atitinkamą Svetainės katalogą bei palikti atsiliepimą apie kitą Vartotoją, vadovaudamiesi Taisyklėmis.
2.3. Įvykus konkursui atitinkamus sandorius (toliau – Sandoris) Vartotojai toliau sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Mano konkursas, todėl Vartotojai yra patys atsakingi už Sandorio sudarymą bei vykdymą, bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus.
2.4. Tiesioginė komercinė prekyba Svetainėje yra draudžiama.
2.5. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Mano konkursas leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojas įsipareigoja:
3.1.1. Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą;
3.1.2. Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;
3.1.3. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ir sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;
3.1.4. Naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie skelbiamus konkursus ir teikiamus pasiūlymus (t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti ieškomus ir siūlomus pirkti/parduoti daiktus/paslaugas);
3.1.5. Užtikrinti, kad siūlomų parduoti/pirkti daiktų/paslaugų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta, įtraukiant visas protingas išlaidas;
3.1.6. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė Mano konkursas arba bet kuris kitas Svetainės Vartotojas;
3.1.7. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus, nuotraukas, prekių/paslaugų aprašymus ir kt.:
3.1.7.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
3.1.7.2. nesiūlo daiktų, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.1.7.3. nenaudoja pasiūlymui viešinti ir skelbti nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo (tipiškai – tai nuotraukos rastos internete), taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines;
3.1.7.4. nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei pats Vartotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;
3.1.7.5. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
3.1.7.6. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
3.1.7.7. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.1.7.8. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Vartotojui ar jų turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, sudaryti Sandorius, ar trukdyti Vartotojui naudotis kompiuteriu;
3.1.7.9. nesiūlo nuorodų į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė.
3.1.8. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Vartotojų veiksmus, įskaitant Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.
3.1.9. Nereikšti reikalavimų Mano konkursas dėl sudaromų Sandorių, ar Vartotojų elgesio Svetainėje ar elgesio Sandorio sudarymo bei vykdymo metu.
3.1.10. Vartotojas įsipareigoja palikdamas atsiliepimą apie kitą Vartotoją, neteikti:
3.1.10.1. jokios reklaminio pobūdžio informacijos;
3.1.10.2. įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei, viešajai tvarkai turinio;
3.1.10.3. nelegalaus pobūdžio turinio,
3.1.10.5. bet kokių žinučių, kurios kitaip prieštarautų šioms Taisyklėms, gerai moralei ar viešajai tvarkai.
3.1.11. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.
3.1.12. Nedelsdamas Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Svetainėje) ar pateiktus konkursus/pasiūlymus.
3.1.13. Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.
3.1.14. Tinkamai ir laiku apmokėti Mano konkursas, naudojantis Mano konkursas siūlomais apmokėjimo būdais, už įsigytas Mokamas paslaugas pagal paslaugos užsakymo metu nurodytus įkainius.
3.2. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad:
3.2.1. supranta, kad visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam asmeniui;
3.2.2. yra veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.2.3. nebandys gauti neleistinos prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros;
3.2.4. nekopijuos, nekeis ar kitaip nepažeis Mano konkursas intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę;
3.2.5. nenaudos informacijos iš kitų interneto svetainių, nenaudos trečiųjų asmenų kontaktų;
3.2.6. nenaudos kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų atskiro sutikimo;
3.2.7. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
3.2.8. supranta, kad pirkimo-pardavimo Sandorius Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Mano konkursas ir Vartotojai patys yra atsakingi už tokio sudaryto Sandorio vykdymą bei savo įsipareigojimų pagal Sandorį neįvykdymo pasekmes;
3.2.9. Supranta, kad Mano konkursas siūlomos Mokamos paslaugos yra apmokamos pagal Svetainėje nurodytus įkainius.
3.2.10. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su Sandorio sudarymu (pvz. pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.2.11. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Mano konkursas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
3.2.12 supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės duomenų slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Vartotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti Mano konkursas ir pakeisti prisijungimo prie paskyros slaptažodį;
3.2.13. iš anksto sutinka, kad jo duomenis Mano konkursas turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
3.3. Vartotojas turi teisę informuoti Mano konkursas apie jo manymu atliekamus Svetainėje pažeidimus.

4. MANO KONKURSAS TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Mano konkursas teisės:
4.1.1. Mano konkursas turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant ribojimo sąlygas (t.y. dalinai arba pilnai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. Įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Svetainę ištrynimu, Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje naudotis Svetaine, kai Vartotojas:
4.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ar bet kuriose kitose Svetainės taisyklėse;
4.1.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
4.1.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;
4.1.1.4. piktnaudžiauja naikindamas savo paskyros duomenis, atsiliepimus apie jį ar ištrindamas visą savo paskyrą ir sukurdamas naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;
4.1.1.5. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;
4.1.1.6. jungiasi iš to paties IP adreso ar to paties kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;
4.1.1.7. yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš Mano konkursas arba yra kitos aplinkybės dėl kurių siekiant apsaugoti Svetainę ir jos Vartotojus Mano konkursas nusprendžia apriboti arba panaikinti Vartotojo paskyrą.
4.1.2. Mano konkursas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje. Mano konkursas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių galimiems Taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems pažeidimams.
4.1.3. Mano konkursas turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, pašalinti iš Svetainės Vartotojo konkursus, pasiūlymus ar bet kokią kitą Vartotojo informaciją, jei, Mano konkursas nuomone, jie pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba yra priešingi gerai moralei ir/ar viešajai tvarkai.
4.1.4. Mano konkursas turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie konkursus/pasiūlymus ar siūlomas kainas nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
4.1.5. Siekiant apsaugoti Svetainės Vartotojus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, Mano konkursas turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti, ar pasiūlymai, kuriuos Vartotojai įkelia į Svetainės katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Esant įtarimui ar gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Mano konkursas turi teisę reikalauti Vartotojo patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė apie pasiūlymą jį įkeldamas į Svetainės katalogus ar vėliau šią informaciją papildydamas, yra teisinga, įskaitant bet neapsiribojant, Mano konkursas turi teisę reikalauti pateikti prekės ženklais pažymėtų, siūlomų parduoti daiktų originalumo įrodymus.
4.1.6. Mano konkursas turi teisę gauti užmokestį už teikiamas Mokamas paslaugas, pagal paslaugos užsakymo metu nurodytus tokių paslaugų įkainius. Gavus užmokestį, Mano konkursas pateiks Vartotojui elektroninę sąskaitą faktūrą. Vartotojas taip pat šiuo patvirtina ir sutinka, jog sąskaitas faktūras gaus tik elektroniniu būdu.
4.1.7. Mano konkursas turi teisę siųsti Vartotojams komercinius ir kitus pasiūlymus bei kitą komercinio pobūdžio informaciją, kai Vartotojas su tuo sutinka registracijos metu ar kitu metu, kai yra aiškiai išreikštas sutikimas iš anksto gauti tokio pobūdžio informaciją. Vartotojas turi teisę nesutikti gauti komercinio pobūdžio informaciją, ir tai negali trukdyti naudotis Svetaine. Vartotojas gali bet kada atšaukti šį savo sutikimą, kreipdamasis info@manokonkursas.lt.
4.1.8. Mano konkursas turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti, arba perduoti tretiesiems asmenims Svetainės veiklą, apie tai informuodamas Vartotojus Svetainėje.
4.2. Mano konkursas kaip Svetainės administratorius, pastebėjęs ar gavęs žinių apie konkretaus Vartotojo atliekamą ar atliktą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą (kaip nurodyta Taisyklių 4.1 punkte). Tačiau Mano konkursas neturi pareigos spręsti/dalyvauti sprendžiant Vartotojų tarpusavio ginčus.
4.3. Mano konkursas patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazę) priklauso Mano konkursas arba Mano konkursas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
4.4. Mano konkursas nėra atsakingas už Vartotojų publikuojamą informaciją bei jos tematiką.
4.5. Mano konkursas nėra atsakingas už daiktų/paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar jos paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.
4.6. Mano konkursas nėra atsakingas už informacijos, kurią Vartotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.
4.7. Mano konkursas nėra atsakingas už netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį.
4.8. Mano konkursas nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas, ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainės Vartotojų paskyrose, komentaruose ar kitose Svetainės platformose pateiktos informacijos padarinys.
4.9. Mano konkursas neatsako už autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas skirtas reklamuoti ir viešinti savo siūlomus daiktus/paslaugas.
4.10. Mano konkursas nėra atsakingas už bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Vartotojo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą.
4.11. Mano konkursas neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fizininiams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).
4.12. Mano konkursas nėra atsakingas už Vartotojų naudojamus Svetainėje prekių ženklus (jei jie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai tokius įvykdytų.
4.13. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas perduoda Mano konkursas teises į tokią informaciją ir/ar duomenis (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, Vartotojo IP adresai), kuriuos Mano konkursas gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Svetaine. Šią informaciją ir duomenis apie Vartotoją, Mano konkursas saugo vienerius metus po Svetainės paskyros panaikinimo, išskyrus atvejus numatytus Taisyklėse.

5. MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS

5.1. Nors registracija Svetainėje bei tam tikros Mano konkursas paslaugos Vartotojams yra siūlomos nemokamai, Mano konkursas savo nuožiūra Vartotojams taip pat siūlo mokamas paslaugas (toliau – Mokamos paslaugos).
5.2. Mokamų paslaugų sąrašas bei tokioms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodyti nuolat atnaujinamame Mokamų paslaugų kainų sąraše. Visos kainos nurodomos Eurais.
5.3. Mano konkursas turi teisę vienašališkai atnaujinti Mokamų paslaugų kainas.
5.4. Galutiniai įkainiai taikomi už Mano konkursas siūlomas Mokamas paslaugas Vartotojams bus aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios paslaugos užsakymą.
5.5. Vartotojai turi teisę užsisakyti Mano konkursas siūlomas Mokamas paslaugas, vadovaudamiesi Taisyklėse ir Mokamų paslaugų užsakymo metu nurodytomis sąlygomis.
5.6. Visiems Vartotojų mokėjimams Mano konkursas platformoje atlikti, bei kreditinių/debetinių kortelių ir susijusios informacijos saugojimui yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema Stripe (https://stripe.com).
5.7. Mano konkursas neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo veiksmus ir/ar neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už su kredito/debeto kortelėmis susijusios informacijos perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui.
5.8. Naudodamiesi Mano konkursas platformoje veikiančia mokėjimų sistema Stripe, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos Stripe naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su Stripe mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su Stripe naudojimosi sąlygomis.

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Kadangi Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Mano konkursas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
6.2. Mano konkursas praneš Vartotojams apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Svetainėje.
6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
6.4. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
7.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Taisyklių naujausia redakcija galioja nuo: 2019 m. rugsėjo 30 d.